Dzisiaj jest: 21.5.2018, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Ogłoszenie:

Jedlina-Zdrój III przetarg działka 678/7 Zbigniewa Herberta

dodano: 2018.05.09 ważne do: 2018.06.08 wyświetleń: 9
80 000 PLN
Szczegóły ogłoszenia:

Jedlina-Zdrój, dn. 9 maja 2018 r.
GPM.6840.54.2014
B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J
o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
o powierzchni 0,1594 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej
w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/7, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3.
 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość położona jest przy osiedlowej drodze, tj. ul. Zbigniewa Herberta poza centrum strefy uzdrowiskowej. Znajduje się na terenach dobrze zagospodarowanych, na obszarze rozwijającym się, na którym powstaje osiedle domów jednorodzinnych. Działka ma kształt prostokąta, pozwalający na racjonalne jej zagospodarowanie. Teren pofałdowany porośnięty trawą i samosiejkami. Posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce brak sieci uzbrojenia terenu. Sieci w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA;
 1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, nieruchomości oznaczone są symbolami 1MN/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
 2. w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 1. CENA WYWOŁAWCZA: 80 000zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.
 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI;
Nieruchomość nie jest obciążona.
 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ;
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU;
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.
 1. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 8 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój
nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż
5 czerwca 2018 r. tytułem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 678/7”.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.
 1. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

IX. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW
Przeprowadzono I przetarg w dniu 26.03.2018 r., II przetarg w dniu 09.05.2018 r.
X. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ :
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XI. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (http://www.bip.um.jedlina.pl) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (http://www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
XII. ZASTRZEŻENIE:
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.
Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami .
 2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.
 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym .
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 6. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje oraz oświadczenie,
  że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .
 7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o conajmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
XIV. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2
tel. 748510963
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu
Sporządziła: J. Wiśniewska
 
Informacje dodatkowe:
1594
8000
12.06.2018
Kontakt
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.