Dzisiaj jest: 24.5.2018, imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.publiczne.net Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 
 
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.PUBLICZNE.NET
 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność serwisu
 9. Postanowienia końcowe
 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.publiczne.net prowadzony jest przez PUBLICZNE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kłodzku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589640, NIP: 8831859031, REGON: 363167776, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Spadzista 7, 57-300 Kłodzko, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@publiczne.net, tel. +48 757 510 041, 504 100 919.
 2. Serwis www.publiczne.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.publiczne.net, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.publiczne.net, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis  nie jest stroną umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, przetargami lub ofertami.
 6. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.
 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, przetarg lub ofertę.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.publiczne.net należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.publiczne.net użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 1. DEFINICJE
 1. AUTOR - Usługobiorca, który przesyła zdjęcie, opis oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.publiczne.net  i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 3. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługobiorcy zamieszczającego ogłoszenie w Serwisie.
 4. KATALOG FIRM I URZĘDÓW - usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dodawanie podmiotów do bazy danych Użytkowników niebędących Konsumentami, na czas nieoznaczony oraz przeglądanie treści w niej zawartych.
 5. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 8. OFERENT - Usługobiorca niebędący Konsumentem, w tym jego pracownik, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu w Serwisie kodów oraz kuponów rabatowych.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 10. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.publiczne.net
 11. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 12. USŁUGODAWCA – PUBLICZNE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kłodzku, numer KRS: 0000589640, NIP: 8831859031, REGON: 363167776, ul. Spadzista 7, 57-300 Kłodzko.
 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, , korzystający z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. NEWSLETTER (POWIADAMIACZ)- Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 16. WYSZUKIWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. prowadzenie Konta w Serwisie,
 2. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 3. korzystanie z Newslettera (Powiadamiacza),
 4. korzystanie z Katalogu Firm i Urzędów,
 5. zamieszczenie ogłoszeń i przetargów,
 6. zamieszczanie opinii,
 7. zamieszczanie kodów lub kuponów rabatowych przez Oferentów,
 8. korzystanie z wizytówek firmowych oraz wizytówek urzędów,
 9. korzystanie z Wyszukiwarki,
 10. zamieszczanie reklam,
 11. zamieszczanie ofert.
 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b), c), d), e), g), i), j) oraz l) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit.  f), h), k) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne[M1]  zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, będącym jego integralną częścią.
 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy numer 21 1020 3017 0000 2202 0379 2025 PKO BP S.A., PUBLICZNE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ, ul. Spadzista 7, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831859031 lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal, PayU.pl, Przelewy24.pl, DotPay.pl, TPay.pl)  na rachunek bankowy Usługodawcy. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera (Powiadamiacza) zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Katalogu Firm i Urzędów zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń i przetargów w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę,
 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu kodów lub kuponów rabatowych przez Oferentów w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Oferenta.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z wizytówki firmowej lub wizytówki urzędu zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Wyszukiwarki przez Usługobiorcę.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegające na zamieszczaniu reklam w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę będącego reklamodawcą.
 11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegające na zamieszczaniu ofert w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w szczególności opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
  7. wprowadzające w błąd Usługobiorców.
 
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@publiczne.net
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać na adres: ul. Spadzista 7, 57-300 Kłodzko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@publiczne.net
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.publiczne.net korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością PUBLICZNE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kłodzku, numer KRS: 0000589640, NIP: 8831859031, REGON: 363167776, ul. Spadzista 7, 57-300 Kłodzko. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.publiczne.net, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.publiczne.net stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Autor przesyłając zdjęcie, opis oraz inne treści z zamiarem umieszczenia na stronie www.publiczne.net udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, opisu oraz innych treści zgodnie z poniższymi zasadami.
 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia, opisu oraz innych treści przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.publiczne.net.
 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, opisu oraz innych treści , na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, opisu oraz innych treści  - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, opisu oraz innych treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie, opis oraz inne treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, opisu oraz innych treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, opisu oraz innych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, opisu oraz innych treści na obszarze całego świata.
 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, opisu oraz innych treści, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia, opisu oraz innych treści niebędących reklamą  do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez Serwis, w stosunku do zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia, opisu oraz innych treści dokonanego przez Serwis bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia, opisu oraz innych treści niebędących reklamą.
 1. Ponadto Autor oświadcza, że:
- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia, opisu oraz innych treści niebędących reklamą lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, opisu oraz innych treści, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami, ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Autora uprawnień,
- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 1. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie, opis oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
  1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.
  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników.
  5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  6. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
  7. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Aplikacja mobilna Publiczne.net już dostępna! Pobierz na swój telefon i bądź na bieżąco! Kliknij tutaj po szczegółowe informacje.